Regulamin

Regulamin o przetwarzaniu danych osobowych
i wizerunku uczestników
IV Konferencji Naukowej Chemia-Biznes-Środowisko – ChemBiŚ

Postanowienia ogólne

1. IV Konferencja Naukowa Chemia-Biznes-Środowisko – ChemBiŚ odbędzie się w dniach 24-25.06.2022 r. na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku, ul. Wita Stwosza 63.

2. W wydarzeniu może uczestniczyć osoba fizyczna, szczególnie student, doktorant oraz młody naukowiec bez stopnia doktora – zwany dalej Uczestnikiem.

3. Uczestnik – to uczestnik czynny (prelegent) IV Konferencji Naukowej Chemia-Biznes-Środowisko – ChemBiŚ.

4. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa w IV Konferencji Naukowa Chemia-Biznes-Środowisko – ChemBiŚ i obowiązuje wszystkich Uczestników.

5. Abstrakt uczestnika Konferencji, który nie przedstawił komunikatu/posteru lub był nieobecny, nie zostanie uwzględniony w książce abstraktów i nie otrzyma również certyfikatu.

6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany formy wystąpienia Uczestnika, jeśli zgłosi się nadprogramowa ilość komunikatów ustnych. Prelegent zostanie powiadomiony o zmianie nie później niż 10.06.2022 r.

7. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie informacje i materiały przedstawione przez niego w formie prezentacji lub posteru.

8. Uczestnik Konferencji może przedstawić jedną prezentację lub jeden poster.

9. Organizator ma prawo usunąć z książki abstraktów abstrakt, który jest powielony/ autoplagiatem (ten sam tytuł, treść) z innego publicznego wystąpienia.

Wizerunek

1. Organizator może wykorzystywać wizerunek prelegenta, jego wystąpienia w części lub w całości, imienia i nazwiska w celach publicznej promocji i dokumentacji oraz przekazywać wizerunek do patronów honorowych i medialnych oraz instytucji wspierających.

2. Organizator może wykorzystywać nadesłany abstrakt wystąpienia w celu utworzenia Książki Abstraktów, opublikowanej na stronie internetowej chembis.ug.edu.pl w formie materiału pokonferencyjnego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za nadesłany abstrakt.

Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii, NIP 584-020-32-39, REGON: 000001330 z siedzibą przy ul. Wita Stwosza 63, 80-306 Gdańsk. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku.

2. Dokonując rejestracji Uczestnik Konferencji wyraża zgodę na świadczenie usług drogą elektroniczną w celach związanych z przeprowadzeniem Konferencji.

3. Dane osobowe podane w formularzu będą przechowywane na okres niezbędny do organizacji oraz przebiegu konferencji – 6 miesięcy od daty zakończenia Konferencji.

4. Uczestnikom Konferencji przysługuje prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwości ich poprawienia, ograniczenia lub usunięcia; prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy Uczestnik uzna, że przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora odbywa się z naruszeniem przepisów prawa.

5. Podanie danych jest dobrowolne oraz niezbędne do wzięcia udziału w Konferencji.

Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie internetowej chembis.ug.edu.pl.

2. Uczestnik zgadza się na przetwarzanie swojego wizerunku oraz przedstawionych materiałów według obowiązujących regulacji RODO oraz postanowieniach w niniejszym Regulaminie.

3. Organizator zastrzega sobie prawdo do zmiany postanowień regulaminu w każdej chwili. Zmiany wchodzą w życie od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej chembis.ug.edu.pl.

Komitet Organizacyjny

IV Konferencji Naukowej Chemia-Biznes-Środowisko – ChemBiŚ