Komitet Naukowy


dr hab. Beata Grobelna, prof. UG

Pracownik Katedry Chemii Analitycznej, nauczyciel akademicki oraz popularyzator nauki. Od 2020 r. pełni funkcję dziekana Wydziału Chemii.
Zainteresowania badawcze dr hab. Beaty Grobelnej, prof. UG, mieszczą się w obszarze inżynierii materiałowej oraz nanotechnologii chemicznej. Zagadnienia dotyczą otrzymywania nowych materiałów hybrydowych w formie litej oraz nanowarstw domieszkowanych jonami lantanowców oraz związkami o znaczeniu biologicznym. Zajmuje się otrzymywaniem nanocząstek metali szlachetnych i wykorzystaniem ich w inżynierii materiałowej, spektroskopii oraz w recepturach kosmetycznych. W wolnych chwilach spędza czas na poznawaniu różnych miejscowości w ramach TRIno.


dr hab. Przemysław Kulawczuk, prof. UG

Członek Rad Programowych kierunków Biznes Chemiczny oraz Biznes i Technologia Ekologiczna, prowadzi zajęcia i działalność naukową z zakresu przedsiębiorczości, projektowania modeli biznesowych w tym w biznesie chemicznym, ekonomiki przedsiębiorstw technologicznych, ekologicznych a także z zakresu ekonomii behawioralnej i podejmowania decyzji. Autor szeregu publikacji naukowych w wymienionych zakresach. Kierownik i uczestnik szeregu projektów badawczych i rozwojowych.


dr hab. Joanna Makowska, prof. UG

Związana z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Gdańskiego od czasów studiów. Po ich ukończeniu w 2002 roku, uzyskała tytuł zawodowy magistra chemii, a odpowiednio w latach 2007 i 2016, stopnie doktora i doktora habilitowanego nauk chemicznych. Jej zainteresowania naukowe dotyczą: właściwości kwasowo-zasadowych peptydów oraz biofizycznej charakterystyki oddziaływań antybakteryjnych i kosmetycznych peptydów z jonami metali, lekami i związkami naturalnego pochodzenia z wykorzystaniem badań eksperymentalno-teoretycznych. Opublikowała Ona ponad 60 oryginalnych artykułów naukowych.


dr hab. Barbara Pawłowska, prof. UG

Jestem pracownikiem Katedry Ekonomiki Transportu Wydziału Ekonomicznego UG. Moje zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego ze szczególnym uwzględnieniem transportu, polityki jego rozwoju oraz instrumentów ekonomicznych warunkujących rozwój sektora. Prowadzę badania nad metodyką szacowania kosztów zewnętrznych transportu, nad integracją europejską w zakresie systemów transportowych oraz społeczną odpowiedzialnością biznesu. Realizowałam projekty międzynawowe w ramach programów ramowych Unii Europejskiej oraz na zlecenie Komisji Europejskiej. Jestem współautorką podręcznika opracowanego na zlecenie Komisji Europejskiej na temat metod szacowania kosztów zewnętrznych transportu dla 28 krajów UE. Wchodzę w skład zespołu ministerialnej grupy roboczej do spraw społecznej odpowiedzialności uczelni. Jednym z efektów prac tego zespołu jest deklaracja Społecznej Odpowiedzialności Uczelni, którą podpisało 80 polskich uczelni. Od października 2019 r. pełnię funkcję dyrektorki Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.


dr inż. Beata Bajorowicz

Pracuje w Katedrze Technologii Środowiska, nauczyciel akademicki Wydziału Chemii UG. Odbyła zagraniczne staże naukowe w Hokkaido University (Japonia), University of Coimbra (Portugalia) oraz Weizmann Institute of Science (Izrael).
Zainteresowania badawcze dr inż. Beaty Bajorowicz obejmują inżynierię materiałową, fotochemię i nanotechnologię. Przedmiotem badań jest w szczególności projektowanie, synteza i charakterystyka nowych materiałów hybrydowych opartych na kowalencyjnych szkieletach organicznych, szkieletach metaloorganicznych i kropkach kwantowych, a także korelacja ich właściwości optycznych i powierzchniowych z aktywnością fotokatalityczną.


dr Lidia Chomicz – Mańka

Zdecydowanie chemik, a nie bizneswoman. Z Wydziałem Chemii związana od 18 lat, w tym – od 2008 r. – z Katedrą Chemii Fizycznej. Obecnie członek Pracowni Sensybilizatorów Biologicznych, w której uczestniczy w opracowaniu skutecznego radiosensybilizatora – leku, który uwrażliwiałby komórki nowotworowe na działanie promieniowania i tym samym wspomagałby radioterapię radioopornych nowotworów. Jest tym członkiem zespołu, którego laboratorium mieści się na biurku. Wykorzystuje chemię obliczeniową (głównie metody typu DFT) zarówno do projektowania nowych związków, jak i do opracowywania mechanizmów ich działania. Interesują ją szczególnie modyfikowane pochodne nukleozydów, a ostatnio również mimetyki tlenu.


dr inż. Joanna Jeżewska-Frąckowiak

Pracuje w Katedrze Biotechnologii Molekularnej Wydziału Chemii UG, nauczycielka akademicka, certyfikowana tutorka. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie jako inżynier biotechnolog, w tym również na stanowiskach naukowo – badawczych w przemyśle oraz we współpracy z firmami przemysłu biotechnologicznego i chemicznego.
Zainteresowania naukowe dr inż. Joanny Jeżewskiej-Frąckowiak obejmują biotechnologię molekularną oraz inżynierię genetyczną oraz ich przemysłowe zastosowania. W szczególności przedmiotem badań jest projektowanie i konstrukcja nowych systemów ekspresyjnych, ekspresja genów ukierunkowana na białka enzymatyczne, badania i monitoring bakterii środowiskowych o znaczeniu przemysłowym, w tym z rodzaju Bacillus i z ekstremalnych ekosystemów.


dr Magdalena Markiewicz

Prodziekan ds. rozwoju i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Adiunkt w Zakładzie Międzynarodowych Rynków Finansowych, opiekun Koła Naukowego Finansów Międzynarodowych. Specjalizuje się obszarze finansów i bankowości (autor i współautor wielu publikacji), w tym fuzji i przejęć oraz internacjonalizacji walut, ze szczególnym uwzględnieniem juana chińskiego, oraz w tematyce projektów edukacyjnych z wykorzystaniem innowacyjnych metod dydaktycznych (m.in. jako kierownik projektu „Innowacyjna dydaktyka…”, koordynator w projekcie „Uczelnie szkołom – o finansach z NBP”, „Innovative Competence in online higher education” (InCompEdu)”, DigiMates, Development of Innovative, Gamified and Interactive Method for Advanced e-Teaching and E-learning of Skills. Certyfikowany moderator design thinking, stosuje metodę tutoringu (szkolenia w University College London). Członek Zespołu projektowego „Science Clubs w Uniwersytecie Gdańskiem – znane i nieznane oblicza nauki”.


dr Grzegorz Olszewski

Pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Chemii i Radiochemii Środowiska Wydziału Chemii UG, specjalista z zakresu radiochemii oraz radioanalityki. Swoje badania naukowe wykonuje w Pracowni Toksykologii i Ochrony Radiologicznej. Odbył staże naukowe w Instytucie Pierwiastków Transuranowych (Niemcy), Szwedzkiej Agencji ds. Ochrony przed Promieniowaniem (Szwecja) oraz w Uniwersytecie w Linköping (Szwecja).
Zainteresowania naukowe dra. Grzegorza Olszewskiego związane są z migracją pierwiastków promieniotwórczych w środowisku, w szczególności pierwiastków transuranowych w środowisku morskim oraz problematyką bezpieczeństwa radiologicznego żywności. W ramach swoich badań naukowych prowadzi m.in. pomiary radiometryczne oraz spektrometryczne rzadkich izotopów uranu, plutonu, kiuru i ameryku w osadach dennych i wodach Morza Bałtyckiego w celu identyfikacji ich źródeł oraz określenia ich mobilności w beztlenowym środowisku morskim.


mgr Elżbieta Adamska

Pracownik Katedry Chemii Analitycznej, a także doktorantka Interdyscyplinarnych, Środowiskowych Studiów Doktoranckich (INTERCHEM). Od 2018 roku pełni funkcje opiekuna wspierającego Naukowego Koła Chemików Uniwersytetu Gdańskiego. Jest autorem i współautorem 19 publikacji naukowych oraz popularnonaukowych, a Jej zainteresowania naukowe dotyczą syntezy nanocząstek o właściwościach optycznych, mających potencjalne zastosowanie do badań przenikalności przezskórnej. Odbyła kilka staży zagranicznych w tym w Beijing Institute of Technology (Chiny), Univeristy of Belgrade (Serbia) oraz Helmholtz-Zentrum Hereon (Niemcy).


mgr inż. Marek Chajduk

Słuchacz Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, opiekun pomocniczy Koła Naukowego Biznesu Chemicznego, absolwent kierunku Biznes Chemiczny.
Zainteresowania naukowe mgr inż. Marka Chajduka obejmują analizę związków naturalnych z materiałów biologicznych i badanie ich właściwości grzybobójczych i bakteriobójczych. Głównym przedmiotem badań wykonywanych w Katedrze Analizy Środowiska jest ekstrakcja lipidów kutykularnych i wewnętrznych wytwarzanych przez pająki za pomocą rozpuszczalników organicznych i SPME oraz ich identyfikacja poprzez aparaturę GC-MS.


mgr Grzegorz Detlaff

Doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych. Opiekun pomocniczy Koła Naukowego Ochrony Środowiska. Realizował badania dotyczące syntezy czwartorzędowych soli amoniowych pochodnych cukrów oraz puryn. Obecnie projektuje i syntezuje nowe związki, estry 2,3-nienasyconych glikozydów oraz estry i amidy laktonów, mające pełnić funkcje inhibitorów α-glukozydazy. Dodatkowo interesuje się możliwościami wykorzystania technik HPLC do oznaczania zawartości pochodnych cukrów i ich toksyczności względem środowiska wodnego. Pracował również w laboratorium zajmując się szeroko pojętymi analizami środowiskowymi. Wolne chwile spędza w kuchni – testując nowe przepisy, piekąc ciasta i parząc kawę alternatywnymi metodami.