Komitet Naukowy


dr hab. Beata Grobelna, prof. UG

Pracownik Katedry Chemii Analitycznej, nauczyciel akademicki oraz popularyzator nauki. Od 2020 r. pełni funkcję dziekana Wydziału Chemii.
Zainteresowania badawcze dr hab. Beaty Grobelnej, prof. UG, mieszczą się w obszarze inżynierii materiałowej oraz nanotechnologii chemicznej. Zagadnienia dotyczą otrzymywania nowych materiałów hybrydowych w formie litej oraz nanowarstw domieszkowanych jonami lantanowców oraz związkami o znaczeniu biologicznym. Zajmuje się otrzymywaniem nanocząstek metali szlachetnych i wykorzystaniem ich w inżynierii materiałowej, spektroskopii oraz w recepturach kosmetycznych. W wolnych chwilach spędza czas na poznawaniu różnych miejscowości w ramach TRIno.


dr hab. Przemysław Kulawczuk, prof. UG

Członek Rad Programowych kierunków Biznes Chemiczny oraz Biznes i Technologia Ekologiczna, prowadzi zajęcia i działalność naukową z zakresu przedsiębiorczości, projektowania modeli biznesowych w tym w biznesie chemicznym, ekonomiki przedsiębiorstw technologicznych, ekologicznych a także z zakresu ekonomii behawioralnej i podejmowania decyzji. Autor szeregu publikacji naukowych w wymienionych zakresach. Kierownik i uczestnik szeregu projektów badawczych i rozwojowych.


dr hab. inż. Anna Białk-Bielińska, prof. UG

Jestem absolwentką studiów magisterskich Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego (kierunek: Ochrona środowiska) oraz studiów inżynierskich Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej (kierunek: Technologie ochrony środowiska). Od 2009 roku jestem zatrudniona w Katedrze Analizy Środowiska na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Obecnie pracuję na stanowisku profesora UG. Od 2016 roku pełnię również funkcję kierownika Pracowni Chemicznych Zagrożeń Środowiska. Posiadam ponad 15-letnie doświadczenie w zakresie badań nad oceną ryzyka środowiskowego nowo pojawiających się̨ zanieczyszczeń́ (szczególnie farmaceutyków) w środowisku, co obejmuje opracowywanie nowych metodyk analitycznych w różnych próbkach środowiskowych, ocenę ich losu środowiskowego oraz badanie ich ekotoksyczności.


dr Dorota Zarzeczańska

Jestem absolwentką Uniwersytetu Gdańskiego (1997r.), ale już od roku 1994 związana byłam z Katedrą Chemii Analitycznej Wydziału Chemii, gdzie jako studentka rozpoczęłam badania naukowe. Od 2008 roku jestem zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze Chemii Analitycznej UG. Aktualnie moje tematy badawcze dotyczą właściwości kwasowo-zasadowych związków organicznych, zwłaszcza redoks aktywnych oraz modyfikowanych powierzchni elektrodowych. Jako nauczyciel akademicki prowadzę kurs chemii analitycznej dla studentów kierunków Chemia i Biznes Chemiczny. Uważam, że młodzi ludzie – uczniowie, studenci potrzebują wsparcia na początku swojej drogi naukowej, dlatego staram się być dla nich mentorem i rozbudzać ich zainteresowanie chemią.


dr inż. Maciej Tankiewicz

Dr inż. Maciej Tankiewicz, adiunkt w Zakładzie Toksykologii Środowiska Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz wykładowca akademicki. Jest koordynatorem kierunku studiów I stopnia zdrowia środowiskowego, opiekunem 1 roku studiów i Studenckiego Koła Naukowego Zdrowia Środowiskowego i Epidemiologii im. Prof. Juliana Aleksandrowicza. Z wykształcenia doktor nauk chemicznych, analityk i specjalista ds. zdrowia środowiskowego. W pracy naukowej zajmuje się toksykologią żywności oraz wpływem zmian zachodzących w środowisku na zdrowie człowieka. Szczególną uwagę zwraca na zagrożenia zdrowotne wynikające z ekspozycji na substancje endokrynnie czynne. Aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz przestrzeni publicznej, w tym adaptacji miast do zmian klimatu i podnoszenia jakości życia mieszkańców. Członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Środowiskowej, Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego.

 


dr Izabela Małuch

Moja historia z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Gdańskiego rozpoczęła się tuż po maturze. To tutaj ukończyłam studia magisterskie, po których kontynuowałam kształcenie uzyskując stopień naukowy doktora nauk chemicznych w zakresie biochemii. Od 2014 roku jestem pracownikiem Katedry Chemii Organicznej. Prowadzone przeze mnie badania naukowe koncentrują się głównie wokół peptydów o aktywności przeciwdrobnoustrojowej. Jestem absolwentką Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami Szkoły Głównej Handlowej certyfikowaną z PRINCE2 Agile Foundation.


dr inż. Anna Malankowska

Jestem absolwentką Wydziału Chemicznego na Politechnice Gdańskiej. Od 2016 roku jestem zatrudniona w Katedrze Technologii Środowiska na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Moje zainteresowania naukowe dotyczą syntezy i charakterystyki nanomateriałów do degradacji zanieczyszczeń, generowania wodoru oraz fotokonwersji CO2 pod wpływem promieniowania widzialnego. Aktywnie współpracuję z otoczeniem gospodarczym, realizując wspólnie projekty badawcze.


dr Patrycja Wilczewska

Swoją pasję do chemii i zagadnień pokrewnych realizowałam studiując na Wydziale Chemii UG Agrochemię, następnie na drugim stopniu Chemię (specjalność: technologia i ochrona środowiska) oraz kończąc studia doktoranckie (dyscyplina nauki chemiczne). Do prowadzenia badań naukowych oraz pracy dydaktycznej ze studentami podchodzę z wielkim entuzjazmem. Moja tematyka badawcza skupia się na oczyszczaniu wody z trwałych zanieczyszczeń organicznych za pomocą procesów zaawansowanego utleniania, w szczególności fotokatalizy heterogenicznej. Interesuję się również inżynierią materiałową oraz mikroplastikami jako nową grupą zanieczyszczeń środowiska. 


mgr Grzegorz Detlaff

Z Wydziałem Chemii UG związany jestem od 2016 roku. Ukończyłem kolejno studia I stopnia (specjalność: analityka i diagnostyka chemiczna) i II stopnia (specjalność: chemia biomedyczna), a obecnie jestem doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych. Realizowałem badania dotyczące czwartorzędowych soli amoniowych pochodnych cukrów oraz puryn. Obecnie projektuję i syntezuję estry 2,3-nienasyconych i 2,3-dideoksy glikozydów oraz estry i amidy laktonów, mające pełnić funkcje inhibitorów α-glukozydazy. Pracowałem również w laboratorium zajmując się szeroko pojętymi analizami środowiskowymi oraz analizami z wykorzystaniem technik chromatograficznych. Dodatkowo pełnię funkcję opiekuna pomocniczego Koła Naukowego Ochrony Środowiska, a wolne chwile spędzam w kuchni – testując nowe przepisy, piekąc ciasta i parząc kawę alternatywnymi metodami.